Antagna den 24 februari 2009 (PDF för utskrift)

§ 1. Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är The Evil Gang Linedancers och dess hemort är Lomma.

§ 2. Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att upprätthålla och utveckla intresset för linedance i Lomma med omnejd, samt att odla kontakten till andra likasinnade i hemlandet.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att
1) Anordna övningstillfällen, kurser
2) Anordna resor för sina medlemmar till olika festivaler och evenemang där linedance kan utövas och nya idéer kan hämtas.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen
1) Arrangera avgiftsbelagda fest-, nöjes- och andra motsvarande tillställningar
2) Ta emot understöd, donationer och testamenten
3) Äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
4) Verkställa penninginsamlingar och lotterier sedan behövligt tillstånd erhållits
5) Utföra uppträdanden mot ersättning

§ 3. Medlemmarna
Envar som antar föreningens syfte och stadgar kan bli medlem i föreningen. Föreningens medlemmar godkänns av styrelsen på ansökan.

§ 4. Uteslutning av en medlem ur föreningen
Styrelsen kan, skriftligen, utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om hen annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som hen genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig eller om hen genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om hen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

§ 5. Anslutnings- och medlemsavgifterna
Årsmötet besluter om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.

§ 6. Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som väljs på årsmötet. Styrelsen består av 3-7 ledamöter och 0-3 suppleanter. Årsmötet beslutar antalet ledamöter efter valberedningens förslag. Föreningen väljer ordföranden och kassör, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare och ledamot. Styrelsen får utse arbetsutskott, som också kan bestå av medlemmar utanför styrelsen. Styrelsens mandattid är tiden mellan årsmötena. Samtliga ordinarie
styrelsemedlemmar är valda på 2 år där ordförande och hälften av ordinarie ledamöter väljs jämna år. Kassör och hälften av ordinarie ledamöter ojämna år. Suppleanter väljs för en period om ett år och väljs följaktligen varje år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då hen har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.

§ 7. Firmatecknare
Till firmatecknare för föreningen utses styrelsens ordförande tillsammans med kassör var för sig. Firmatecknare måste vara myndig, fyllt 18år.

§ 8. Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 9. Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden januari-maj. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedels (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
Vid föreningens möten har varje medlem en röst.
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

§ 10. Kallelse till föreningens möten
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten senast sju dagar före mötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem eller genom information på föreningens hemsida.
Kallelse till årsmöte skall ske senast tre veckor före årsmötet genom att skicka ett kallelsebrev till varje medlem eller genom information på föreningens hemsida.

§ 11. Årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (Vem som har rösträtt)
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning för mötet.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.*
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande (Vid jämna år) kassör (Vid ojämna år) för en tid av två år;
b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år;
c) suppleanter för en tid av ett år;
d) 1 revisor för en tid av två år.

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av två år, (En vid jämna år och en vid ojämna år) av vilken en skall utses till sammankallande

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende skall behandlas vid föreningens årsmöte skall hen skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

Extra årsmöte
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när föreningens styrelse anser det nödvändigt, när en revisor begär det eller när minst en tiondel av medlemmarna begär det.
Vid extra årsmöte är det bara de ärenden som föranlett mötet som ska behandlas.

§ 12. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoriteten av de röster som avgetts vid omröstningen.
I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen avses.
Beslut om ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning fattas på två sammanträden med minst en månads mellanrum varav det ena skall vara ett årsmöte.
Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångar för samma ändamål.